Beleidsplan

Op 19 juni 2020  is de stichting "Stichting Vrijheidsbos Geesteren" opgericht. De stichting heeft als doel om ter ere van 75 jaar vrijheid in Nederland in Geesteren Gelderland een herdenkingsbos te creëren. Deze krijgt de naam Vrijheidsbos Geesteren. Het bos verbindt een viertal functies aan elkaar: een herdenkings-, een educatie-, een recreatie- en een natuurfunctie.

Het bestuur heeft op 6 oktober 2020 besloten om een ANBI status te willen verkrijgen gezien de vastgestelde doelstellingen van de stichting. Hiertoe zijn op 11 november 2020 de statuten gewijzigd.

 

Doelstellingen

  • Het realiseren en in stand houden van elf bijzondere bomen, ter nagedachtenis en als monument voor de elf Tweede Wereldoorlogsslachtoffers van Geesteren, waaronder zes Joodse medeburgers van Geesteren.
  • Het realiseren en in stand houden van een herdenkingsbos in de gemeente Berkelland, waaronder Geesteren, zodat particulieren, ondernemers en instanties bomen kunnen planten voor gedenkwaardige gebeurtenissen.
  • Het in de breedste zin van het woord, bevorderen bij de bevolking, van jong tot oud, van respect en educatie over de gebeurtenissen van de elf oorlogsslachtoffers van Geesteren en de oorlogsslachtoffers van de gemeente Berkelland in het algemeen, dan wel de oorlogsgebeurtenissen in het algemeen in de gemeente Berkelland.
  • Het in de breedste zin van het woord, bevorderen bij de bevolking, van jong tot oud, de betrokkenheid bij en respect voor de bomen, het bos en de natuur.
  • Het verrichten van verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doelen onder meer te bereiken door:

  • Het bijdragen aan kennis, informatie en educatie, door samen te werken met partijen die initiatieven ontplooien op het gebied van vrijheid en democratie, alsmede op het gebied van natuur, landschap en cultuur.
  • Het creëren van meer bos met een recreatiewaarde die past bij het hebben van respect voor de natuur.
  • Het creëren van nieuw bos in Geesteren, dan wel aansluiting van nieuw bos en vergroting van het bestaande bos De Sprakelberg.
  • Het realiseren van meer bomen in de gemeente Berkelland hetgeen het leefklimaat bevordert.

Werving van gelden

De Stichting vraagt bij diverse fondsen een bijdrage voor de realisatie en het onderhoud van de genoemde doelstellingen. Momenteel, december 2020, lopen nog diverse aanvragen.

De financiering van een individuele boom alsmede het onderhoud voor vijf jaar is zonder winstoogmerk.

 

Beheer en besteding van het vermogen van de Stichting

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk. Bij vereffening van de stichting zal het overgebleven vermogen worden bestemd voor een algemeen nut beogende instelling met een doel dat met ons doel van de Stichting in overeenstemming is. De penningmeester legt aan het bestuur, binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, ter vaststelling een balans voor per laatste datum van dat boekjaar alsmede een staat van baten en lasten over dat boekjaar.

Tevens legt de penningmeester aan het bestuur voor het einde van het boekjaar een begroting voor over het komende boekjaar. De secretaris legt aan het bestuur binnen drie maanden na afloop van het boekjaar ter goedkeuring voor een verslag omtrent de werkzaamheden van de Stichting over het afgelopen boekjaar. De verslagen zijn aan te vragen via onze website: www.vrijheidsbosgeesteren.nl.

 

Aldus vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering op 6 oktober 2020.

 

Het bestuur